Kategoria: Samochody od A do Z

W RUCHU MIEJSKIM

Wymijanie i wyprzedzanie w ruchu miejskim powinno od­bywać się z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przechodnia należy mijać zawsze z tyłu. Tramwaje trzeba wyprzedzać zasadniczo z prawej strony (w przypadku, kiedy

PORĘCZ ODBOJNICA

Poręcz ustawia się na nasypie w zasadzie o wy­sokości powyżej 3,5 m lub na niższym nasypie, lecz położo­nym na stromym stoku lub nad rzeką. Poręcze są mocniej­sze niż pachołki i

BALUSTRADA I SZLABAN

Pachołek  jest to słupek ustawiony na poboczu drogi biegnącej nasypem o wysokości od 1,5…3,5 m. Za­leżnie od wysokości nasypu odległość pomiędzy pachołkami wynosi 12.. .6 m na prostych odcinkach drogi,

OKRESOWE ZAMKNIĘCIE SPECJALNE

Okresowe znakowanie specjalne. Wykonywanie jakichkol­wiek robót w obrębie korony drogi utrudnia ruch pojazdów i stwarza rozmaite niebezpieczeństwa, zarówno gdy chodzi o   użytkowników danego odcinka drogi, jak i pracowników zajętych robotami na

ZAGROŻENIE BEZ ZAMYKANIA RUCHU

Zagrożenie bez zamykania ruchu; np. w razie cząstkowej naprawy nawierzchni; obowiązuje ustawienie dla każdego kierunku ruchu w odległości 200… 150 m trójkątnego znaku ostrzegawczego i w odległości 20 m znaku

ZAMKNIĘCIE RUCHU

Zamknięcie ruchu ze wskazaniem objazdu; ruch zamyka się przy użyciu zastaw poprzecznych i znaków zakazu prze­jazdu ; objazd poza rowem wskazuje się przy użyciu strzałek; o    objeździe sąsiednimi drogami informuje się

ORGANIZACJA RUCHU ROGOWEGO

Do­kładne przepisy wykonawcze zawarte są w Instrukcji K2 Ministerstwa Komunikacji z dnia 29 marca 1938 r. W związku z rozwojem ruchu drogowego zawarte zostały nowe poro­zumienia międzynarodowe (Konwencja o ruchu

ZNAKI DROGOWE

Dalsze nowe znaki, objęte wspomnianymi porozumieniami międzynarodowymi oraz dodatkowo usta­lone przez Podkomitet Transportu Drogowego Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ, zostały wprowadzone z dniem 10 sierpnia 1959. r. (Rozporządzenie Ministrów Komunikacji l

USTAWIENIE ZNAKÓW DROGOWYCH

Nowe znaki, ustawiane w pasie przygranicznym, zostały wprowadzone na podstawie Instrukcji Ministerstwa Komu­nikacji z dnia 25 maja 1960 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustawiania znaków I innych urządzeń ostrzegawczo- •zabezpieczających

PIONOWE ZNAKI DROGOWE

Pionowe znaki drogowe dzielą się na:   znaki ostrzegawcze, znaki wyrażające zarządzenia bezwzględne, znaki zawierające informacje,  dodatkowe znaki drogowe.W ramach każdej z pierwszych trzech kategorii wyodrębnio­no poniżej trzy grupy znaków, a to:   znaki