//////
You are here: Home >Archive for the ‘Samochody od A do Z’ Category

W PRAKTYCE

Jednak w prak­tyce, ze względu na trudności w utrzymaniu jednakowych warunków ruchu wszystkich pojazdów kolumny (jedno­czesne uruchamianie hamulców oraz przyspieszanie) — maksimum przelotowości występuje w zakresie stosunkowo małych szybkości jazdy .500 1400 1300 £ ‚*! 1200 $ 1100 ę 1000 900 800 700 600 500 400 ” v:shapes=”_x0000_s1026″>Najmniejsza odległość pomiędzy pojazdami jadącymi w kolumnie powinna wynosić tyle metrów, ile wynosi wartość liczbowa szybkości jazdy w km/godz. W razie niekorzystnych warunków atmosferycznych odległość ta powinna być odpowiednio większa. Prędkość ruchu ko­lumny samochodów osobowych nie powinna przekraczać 60 km/godz w ciągu dnia i 40 km/godz po zapadnięciu zmroku. Gdy chodzi o kolumny samochodów ciężarowych prędkości te wynoszą odpowiednio — 40 oraz 30 km/godz.

WOBEC NARASTAJĄCEGO NATĘŻENIA RUCHU

Wobec narastającego natężenia ruchu drogowego ze wzglę­dów bezpieczeństwa coraz konieczniejsze staje się wyposa­żanie pojazdów w urządzenia pomocnicze, wskaźniki i inne.Wymijanie jest to taka sytuacja w ruchu drogowym, kiedy pojazdy jadące tą samą drogą nadjeżdżają z przeciwnych kierunków. Podczas wymijania należy dostatecznie wcześ­nie zjechać na prawą stronę drogi i zależnie od sytuacji zmniejszyć szybkość jazdy. Ma to szczególne znaczenie na wąskich drogach lub w warunkach ograniczonej widoczności (jak np. — ostre zakręty, duże spadki podłużne oraz pod­czas mgły, śnieżycy itp.). Podczas wymijania w nocy trzeba dodatkowo przełączyć światła drogowe na światła mijania, aby nie olśnić kierowcy pojazdu zbliżającego się z naprze­ciw.

WYMIJANIE, WYPRZEDZANIE

Dotyczy to również wymijania wozów konnych i ro­werzystów. Jeśli np. na wąskiej drodze polnej, na grobli, na wąskim moście spotkają się dwa pojazdy i wyminięcie jest niemożliwe, wówczas powinien cofnąć się pojazd mniejszy Wyprzedzać nie wolno na wąskiej drodze lub w warunkach ograniczonej widoczności (zakręty, duże spadki podłużne oraz podczas mgły, śnieżycy itp.), na skrzyżowaniach i roz- widleniach dróg z wyjątkiem skrzyżowań, na których ruch jest kierowany, na przejazdach kolejowych oraz na przej­ściach przez jezdnię.

WARUNKI RUCHU MIEJSKIEGO

Biorąc ogólnie, warunki ruchu miejskiego, zwłaszcza wielko­miejskiego, są o wiele trudniejsze, a bezpieczeństwo ruchu dużo mniejsze niż w warunkach ruchu pozamiejskiego. Główne przyczyny takiego stanu rzeczy, to: duże natężenie ruchu, bardzo zróżnicowane układy poruszających się po­jazdów, udział w ruchu tramwajów, trolejbusów oraz prze­chodniów. Szczególnego znaczenia w ruchu wielkomiejskim nabierają zagadnienia  lub zwrotniejszy. W takich przypadkach obowiązuje za* sada, że samochód osobowy ustępuje z drogi samochodowi ciężarowemu, samochód — pojazdowi konnemu itd.

TOK WYPRZEDZANIA

Wyprzedzanie jest to taka sytuacja w ruchu drogowym, kiedy dwa pojazdy jadą po tej samej drodze i w jednakowym kierunku, przy czym pojazd jadący z tyłu dzięki przewadze prędkości dopędza i przegania swego poprzednika. Wy­przedzać wolno jedynie z lewej strony i tylko wówczas, kiedy wolna część jezdni jest dostatecznie szeroka. Nie wolno zapominać, że w czasie wyprzedzania może nadje­chać pojazd z przeciwnej strony lub też może odbywać się wyprzedzanie w przeciwnym kierunku. Tok wyprzedzania jest następujący. Kierowca pojazdu wyprzedzającego wysuwa się swoim pojazdem lekkim tu­kiem w lewo.

ZALEŻNIE OD PRĘDKOŚCI

Po stwierdzeniu, że sytuacja na jezdni pozwala na wyprzedzenie — daje sygnał jadącemu przed nim po­jazdowi, aby zjechał na prawą stronę drogi i nie zwiększał szybkości. Jednocześnie kierowca włącza lewy kierunko­wskaz w celu ostrzeżenia jadących ewentualnie za nim pojazdów. Następnie, kiedy pojazd wyprzedzany zjeżdża na prawą stronę drogi, kierowca pojazdu wyprzedzającego skręca w lewo,, zwiększa szybkość jazdy i wyprzedza jadący obecnie z boku pojazd wyprzedzany. W celu uniknięcia zajeżdżania drogi wyprzedzanemu pojazdowi — pojazd wyprzedzający przez pewien czas powinien jechać obok niego. W końcu kierowca pojazdu wyprzedzającego włącza prawy kierunkowskaz i skręca znowu w prawo. Istotne jest, aby kierowca pojazdu wyprzedzającego właściwie oceniał długość odcinka wyprzedzania — zależnie od prędkości ruchu obu pojazdów.

SKRZYŻOWANIA Z DUŻYM NATĘŻENIEM RUCHU

Na skrzyżowaniach o dużym natężeniu ruchu kierowanie ruchem może być przeprowadzane przez funkcjonariuszy służb drogowych ręcznie lub za pomocą’ sygnałów świetlnych, albo przez zastosowanie automatycz­nej sygnalizacji świetlnej. Ręczne kierowanie ruchem, pod warunkiem należytego wy­szkolenia i dostatecznej wprawy kierującego, jest najbardziej elastyczne i daje największą przelotowość skrzyżowania, szczególnie w razie ruchu wybitnie zróżnicowanego (tramwaje). Kierowanie ruchem za pomocą sygnałów świetlnych iest dość elastyczne, lecz ogranicza w pewnym stopniu przelotowość skrzyżowania, ponieważ uniemożliwia doraźne interwencje w skomplikowanych sytuacjach.